Általános Szerződési Feltételek

Eltérõ írásbeli megegyezés hiányában a Nyelvi Centrum az alábbi feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését: 

1. A szolgáltatás jellege, célja és terjedelme
1.1 A Nyelvi Centrum elsõdleges szolgáltatásai: írásbeli vagy szóbeli fordítás, lektorálás.
Írásbeli fordításnak minõsül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása.
Szóbeli fordításnak – tolmácsolásnak - minõsül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. Ennek során az elhangzott fordítás akár elektronikus (pl. magnetofonon), akár mechanikus úton (pl. gyorsírással) rögzíthetõ.
Lektorálásnak minõsül a Nyelvi Centrum vagy más szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történõ ellenõrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élõ nyelv követelményeinek megfelelõen, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenõrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.
1.2 Írásbeli fordítás esetén a Megrendelõnek megrendelésében közölnie kell a fordítás célját. Ezek lehetnek:

- tájékozódás
- nyilvánosságra hozatal (kiadás, reklám, stb.)
- jogi felhasználás (pl. szabadalmi eljárás)
- hivatalos fordítás
- egyéb olyan cél, amelyre a fordítónak tekintettel kell lennie.

Hivatalos a fordítás akkor, ha azt a Nyelvi Centrum lektorálva és saját cégjelzéses nyomtatványára készíti, az eredeti dokumentummal összefûzi, továbbá záradékkal és bélyegzõjével látja el.

1.3 A Megrendelõnek szóbeli fordítás – tolmácsolás – megrendelésekor is meg kell adnia a feladat jellegét:
Konszekutív a tolmácsolás abban az esetben, ha a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg elõadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végzõ személy között közvetlen kapcsolat létezik.
Szimultán vagy szinkron jellegûnek minõsül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos idõben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg elõadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végzõ személy között nincs közvetlen kapcsolat.
1.4 Ha a Megrendelõ a fordítást a megrendelésben megadottól eltérõ célra használja fel, az ebbõl eredõ károk vagy következmények a Megrendelõt terhelik.
1.5 Ha a fordítás célját a Megrendelõ megrendelésében nem jelölte meg, akkor a Nyelvi Centrumnak a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a Megrendelõ kizárólag tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.
1.6 A Nyelvi Centrum nem vállal felelõsséget a fordítandó dokumentumban elõforduló, de közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megrendelõ a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Nyelvi Centrum rendelkezésére bocsátotta.
1.7 A Megrendelõ megrendelésében a Nyelvi Centrummal történt elõzetes megállapodás alapján kérheti a fordítás valamilyen szövegszerkesztõ programmal történõ feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását, illetve a fordítás esetleges késõbb tervezett módosításai miatt a Nyelvi Centrumnál történõ archiválását. 
1.8 A Nyelvi Centrum vállalja, hogy az általa fordított dokumentumot 1 évig megõrzi.
 
2. A szolgáltatás díja
2.1 A szolgáltatás díját a Nyelvi Centrum érvényes díjszabása vagy a megrendelésre adott írásbeli árajánlata határozza meg. Írásbeli árajánlat csak a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható.
Az írásbeli fordítások elszámolása az elkészült fordítás (célnyelv) szóközökkel együtt számított karaktereinek mennyisége alapján történik. A Nyelvi Centrum, a Megrendelõvel történõ megállapodás alapján jogosult azonban más elszámolási egységet is meghatározni, ill. egyösszegû vállalkozói díjat megállapítani.
Tolmácsolás mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idõ (óra, nap vagy hónap), amelybe beleszámít a szünetekre és az étkezésre, illetve - vidéki vagy külföldi teljesítés esetén - a helyszínre utazásra fordított idõ ugyanúgy, mint a tolmácsolás tervezett kezdési idõpontjához képest - a tolmácsnak fel nem róható okból - bekövetkezõ késedelem miatti kényszerû várakozás idõtartama. Külföldi teljesítés esetén a megbízási díj egyedi megállapodás tárgya.
2.2 A Nyelvi Centrum árajánlata csakis írásban (levél, elektronikus levél, ill. fax) és – feltéve, hogy az árajánlat nem tartalmaz érvényességi idõtartamot - legfeljebb az árajánlat dátumától számított 1 hónapon belül érvényes.
2.3 Abban az esetben, ha a Nyelvi Centrum a szolgáltatás díját a célnyelvi szöveg mennyisége alapján határozza meg, az írásbeli árajánlat tájékoztató jellegû; a pontos díj meghatározása ebben az esetben ugyanis csak az elkészült fordítás alapján lehetséges.
2.4 Mások által készített fordítások lektorálásáért, amennyiben azt a fordítás színvonala indokolja, a Nyelvi Centrum jogosult a vonatkozó fordítási díjat felszámítani.
2.5 A Megrendelõ kérheti a már elkészített és leszállított fordítás módosítását. Abban az esetben, ha a módosított szövegben a változtatások az elõzõ változathoz képest nincsenek jól felismerhetõen megjelölve, a Nyelvi Centrum jogosult a teljes szöveg után lektorálási díjat felszámítani.
Ha a Megrendelõ csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetõen bejelöli a dokumentumban, a Nyelvi Centrum csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos szolgáltatásait számlázza a Megrendelõnek.
 
3. A megbízás teljesítése
3.1 Ha a teljesítés napja (órája) a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megrendelõnek megrendelésében közölnie kell.
3.2 A teljesítési határidõ betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Nyelvi Centrumhoz a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a teljesítési határidõ a késedelem idejével meghosszabbodik.
3.3 A teljesítés módjában és helyében a Megrendelõ és a Nyelvi Centrum esetrõl-esetre állapodik meg. Megállapodás hiányában a teljesítés (a kész fordítás továbbítása) ugyanolyan módon történik, mint ahogy a Megrendelõ az eredeti dokumentumot a Nyelvi Centrumnak eljuttatta.
Postai továbbítás esetén a fordítást a Nyelvi Centrum saját költségén, ajánlott küldeményként adja postára. Ennek kockázatát azonban a Megrendelõ viseli.
A fordítás elektronikus úton történõ továbbítása esetén a Nyelvi Centrum minden tõle telhetõt elkövet annak érdekében, hogy az e-mail határidõre, a csatolt fordítás sérülése nélkül eljusson Megrendelõhöz, de felelõsséget csak a fordítást sértetlen állapotban tartalmazó fájlt csatolmányként tartalmazó e-mail határidõben történõ elküldésére vállal.
3.4 A Nyelvi Centrum az elkészített fordítást a Megrendelõ részére eljuttatja, ill. Megrendelõ a kész dokumentumot/okiratot a Nyelvi Centrumban átveheti. A Megrendelõ köteles a teljes számlaértéket kifizetni abban az esetben is, ha az elkészült fordítást a Nyelvi Centrum írásbeli felhívása ellenére sem veszi át. Az írásbeli felszólításra a teljesítési határidõt követõ 15. nap eltelte után kerül sor. Ha a Megrendelõ az írásbeli felszólítás tértivevénnyel igazolt átvételét követõ 8 naptári napon belül sem jelentkezik a fordításért, a Nyelvi Centrum a lefordított anyagot az eredeti dokumentummal és az elvégzett szolgáltatások díját tartalmazó számlával együtt tértivevényes levélben megküldi Megrendelõnek. A Megrendelõ ebben az esetben a Nyelvi Centrum számláját ugyanúgy köteles kiegyenlíteni, mintha a fordítást a Nyelvi Centrumban vette volna át.
 
4. A megbízástól való elállás
4.1 A Megrendelõ, írásbeli szolgáltatás esetén következmények nélkül elállhat a megrendeléstõl abban az esetben, ha érdekmúlásának a Nyelvi Centrum részére történõ jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdõdött el.
4.2 Ellenkezõ esetben a Megrendelõ köteles kifizetni a megrendelés visszamondásának pillanatáig teljesített szolgáltatás munkadíját.
4.3 Tolmácsolás vagy helyszíni szakfordítás esetén a Megrendelõ legkésõbb a teljesítés megkezdése elõtt 3 munkanappal mondhatja vissza a megrendelést anyagi következmények nélkül. A megrendelés 3 napon belüli lemondása esetén Megrendelõ köteles kifizetni a szolgáltatás várható díjának 50 %-át (legfeljebb egy napos munka esetén), illetve a teljesítés elsõ napjára esõ szolgáltatási díjat (több napos munka esetén).
 
5. Minõségi kifogás és szavatosság
5.1 A Nyelvi Centrumnak a fordítást jó minõségben kell elkészítenie, oly módon, hogy az a Megrendelõ által megjelölt célnak megfeleljen. A fordítandó dokumentumban elõforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, terminológiák fordítására a Nyelvi Centrum nem köteles (lásd 1.6 pont).
5.2 A fordítás minõségével kapcsolatosan a Megrendelõ a fordítás átvételétõl számítva haladéktalanul, de legkésõbb két héten belül, fogyasztói szerzõdés esetén két hónapon belül, tolmácsolás esetén pedig a teljesítés során, vagy legkésõbb a teljesítést követõ 3 naptári napon belül élhet kifogással. A közlés késedelmébõl eredõ kárért a jogosult felelõs.
A Nyelvi Centrum írásbeli szolgáltatásaiért a Megrendelõ a teljesítéstõl számított hat hónapos, fogyasztói szerzõdés esetén két éves elévülési idõn belül érvényesítheti szavatossági igényét.
A minõségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelõ bizonyítékokkal alátámasztva kell a Nyelvi Centrumnak eljuttatni.
5.3 Írásbeli szolgáltatás esetén a hiányosságok kijavítására a Megrendelõnek lehetõséget és elegendõ idõt kell biztosítani a Nyelvi Centrum számára. Amennyiben a Megrendelõ ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Nyelvi Centrumot mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól.
5.4 Ha a Nyelvi Centrum a rendelkezésére álló idõ alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelõ a Nyelvi Centrum számláját teljes összegben tartozik megfizetni.
5.5 Szóbeli fordítás esetén a Megrendelõ köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában a Megrendelõ a Nyelvi Centrum számláját teljes összegben tartozik kifizetni.
5.6 Ha a Nyelvi Centrum a megfelelõ határidõ-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelõ elállhat a szerzõdéstõl vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelõt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhetõ.
5.7 A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt fordításoknál a Nyelvi Centrum felelõssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a Megrendelõ az 1.2 pont szerint járt el, és ha a Nyelvi Centrumnak módja volt a kefelevonatokat ellenõrizni, vagy más módon szerzõi korrektúrát végezni. Ez esetben a Nyelvi Centrum a korrektúráért külön díjat számít fel.
5.8 Kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthetõ. Nehezen írható a szöveg, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérõ ábécét (pl. latin vagy cirill) kell alkalmazni.
5.9 Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minõségû (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszûkítõ, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) mûszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhetõ forrásnyelvi szövegek fordítására szavatosság nem érvényesíthetõ.
5.10 Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megrendelõ cégén belül használt) helytelen fordítása, valamint rövidítések fordításának mellõzése, amennyiben azok magyarázatát a Megrendelõ a megrendeléssel egyidejûleg nem adta át a Nyelvi Centrumnak, nem ismerhetõek el fordítási hiányosságként.
5.11 A Nyelvi Centrum nem vállal felelõsséget nevek és címek nem latin betûkkel vagy nem latin betûkrõl történõ átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megrendelõ a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betûkkel egy külön lapon megadja.
5.12 A megrendelésben elõre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztõvel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megrendelõ számítástechnikai eszközein bekövetkezõ inkompatibilitásáért a Nyelvi Centrum felelõsséget nem vállal. A Nyelvi Centrum a Megrendelõ megrendelésére az adathordozón történõ archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megrendelõ által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.
5.13 Ha a Megrendelõ a fordítást sürgõsséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerûen kizárja a Nyelvi Centrum szokásos gyakorlatának megfelelõ, magas színvonalú ellenõrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Nyelvi Centrum nem vállal felelõsséget a fordításban elõforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehetõ legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.
5.14 A számok reprodukálása a kézirat alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a Nyelvi Centrum felelõsséget nem vállal.
5.15 A Nyelvi Centrum köteles a fordítást megfelelõ körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhetõ arra, hogy a Megrendelõ szubjektív elvárásainak megfeleljen.
5.16 A Nyelvi Centrum semmiféle felelõsséget nem vállal a fordításra átadott szövegben elõforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelmûségekbõl, forrásnyelven sem értelmezhetõ szövegbõl eredõ fordítási hibákért.
5.17 A Megrendelõ által a Nyelvi Centrum rendelkezésére bocsátott kéziratokat, papír- vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás átadásakor vissza kell adni a Megrendelõnek, postai úton történõ teljesítés esetén a fordítással együtt, egyéb esetben a Megrendelõ köteles az átvételrõl gondoskodni.
5.18 A Nyelvi Centrum kötelezettséget vállal arra, hogy minden belsõ és külsõ munkatársát, aki a fordítandó dokumentumba, illetve az elkészült fordításba betekintést nyer, az így szerzett valamennyi információ titokban tartására kötelezi.
 
6. Kártérítés
A Nyelvi Centrum a szolgáltatásával a Megrendelõnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a Megrendelõ magatartásának következtében keletkezett. Elmaradt haszonért a Nyelvi Centrum felelõssége csak a fordítással való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.
 
7. Fizetés
Eltérõ megállapodás hiányában a fizetés átutalással történik. A fizetési határidõ vonatkozásában a Nyelvi Centrum a Megrendelõvel egyénileg állapodik meg.
A Nyelvi Centrumnak - különösen új, vagy kevéssé ismert, ill. nem pontosan fizetõ Megrendelõ esetében - jogában áll elõleget vagy részfizetést kérni.
A Nyelvi Centrum szolgáltatása szellemi alkotásnak minõsül. A Nyelvi Centrum a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fûzõdõ jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthetõ megadottnak.
A Megrendelõ fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni.
A Megrendelõ fizetési késedelme esetén a Nyelvi Centrum fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévõ egyéb fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megrendelõ azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített szállítási határidõben állapodtak meg.
 
8. Vitás kérdések eldöntése, bírói illetékesség
8.1 A szerzõdõ felek mindent megtesznek azért, hogy a Nyelvi Centrum szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. Ha ez nem lehetséges, a Felek felkérik az Országos Fordítóirodát, hogy jelöljön ki egy 3 fõs pártatlan szakértõbizottságot a vita eldöntésére. Az ezzel kapcsolatos költségeket az a fél viseli, amelyik fél álláspontját a bizottság elfogadja. A döntõbizottság döntését a Felek magukra nézve kötelezõnek fogadják el.
8.2 A szerzõdéses viszonyból egyéb, nem szakmai jellegû jogviták eldöntésére a Nyelvi Centrum székhelye szerinti bíróság illetékes.

Elérhetőségeink

Cím: Pápa, Fő tér 24.

Telefon/fax: 89/311-923

Mobil: 70/418-08-56

E-mail: nyelvicentrum@globonet.hu

Web: www.nyelvicentrum.com

Skype: nyelvi.centrum.bt

MSN : nyelvicentrum @ compunet.hu